Reklamačný poriadok internetového obchodu [Delmex,s.r.o.]

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:
• zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
• zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
• zák.č. 250/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Čl.1 Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare vada, kupujúci (spotrebiteľ) má právo túto vadu reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný tovar kompletný, čistý v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.
Kupujúci (spotrebiteľ) je povinný používať tovar len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie. Uplatnenie práva na reklamáciu sa vzťahuje len na vady nezavinené kupujúcim (spotrebiteľom).

Čl.2 Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Kupujúci uplatňuje reklamáciu podľa pravidiel uvedených v Obchodných a nákupných podmienkach internetového obchodu www.modaitaliana.sk a www.modaitaliana.cz.

K posúdeniu reklamácie vady na tovare je kupujúci povinný predložiť:
• identifikačné údaje kupujúceho a telefonický kontakt,
• číslo dodacieho listu prípadne faktúry,
• názov tovaru,
• presné popísanie vady tovaru, prípadne ako došlo k vade tovaru,
• tovar v stave ako je uvedené v Čl.1.

Po prijatí reklamácie vystaví predávajúci kupujúcemu (spotrebiteľovi) doklad s uvedením identifikačných údajov kupujúceho (spotrebiteľa), dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy bol tovar zakúpený, za akú cenu bol tovar zakúpený, stručný popis vady, pečiatka a podpis predávajúceho.
.
Ak kupujúci zistí množstevné rozdiely pri dodaní tovaru alebo jeho nekompletnosť túto reklamáciu musí uplatniť u predávajúceho v lehote do 3 dní od prevzatia.

V prípade, že kupujúci uplatňuje reklamáciu prostredníctvom pošty alebo prepravnej služby je povinný:
» tovar v stave ako je vyššie uvedené zaslať spolu s reklamačným formulárom, ktorý obsahuje:
• identifikačné údaje kupujúceho,
• popis vady, prípadne ako k vade došlo,
• číslo dodacieho listu prípadne faktúry,
• dátum uplatnenia reklamácie,
• podpis reklamujúceho.
» Bez uvedených dokladov nebude Vaša reklamácia prijatá.
» Predávajúci po doručení reklamácie zašle reklamujúcemu doklad o prijatí reklamácie s uvedením identifikačných údajov kupujúceho, dátumu, kedy bola reklamácia doručená, aký tovar je reklamovaný, kedy bol tovar zakúpený, za akú cenu bol tovar zakúpený, stručný popis vady, pečiatka podpis predávajúceho.

Reklamovaný výrobok je nutné zaslať poštou alebo kuriérskou službou spolu s vyplneným reklamačným formulárom na našu adresu kancelárie, pokiaľ predávajúci neurčí inak.

Adresa kancelárie:
Delmex, s.r.o.
Lúčna 2082/66
Sereď 92601
email:
info@modaitaliana.sk
telefón: +421 940 800 015

Reklamovaný výrobok prevezmeme v kancelárií aj osobne, a to po predchádzajúcej telefonickej dohode – z dôvodu pohyblivej pracovnej doby.

Čl.3 Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia na tovare počas trvania záručnej doby nie však za vady:
• ktoré si kupujúci (spotrebiteľ) spôsobil sám,
• o ktorých kupujúci (spotrebiteľ) pred prevzatím tovaru vedel,
• na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
• ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním
• boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

Čl.4 Záručná doba, lehoty pri uplatňovaní reklamácie

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru

a) Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

b) Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, podľa platného Reklamačného poriadku.

c) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

d) Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, predávajúcemu prípadne oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne záručným listom a stručným popisom závady.

e) Právo na záruku zaniká v prípade:
- nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru
- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
- uplynutím záručnej doby tovaru
- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
- poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením
- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

f) Reklamovaný výrobok je nutné zaslať poštou alebo kuriérskou službou spolu s vyplneným reklamačným formulárom na našu adresu kancelárie, pokiaľ predávajúci neurčí inak.

Adresa kancelárie:
Delmex, s.r.o.
Lúčna 2082/66
Sereď 92601
email:
info@modaitaliana.sk
telefón: +421 940 800 015

Reklamovaný výrobok prevezmeme v kancelárií aj osobne, a to po predchádzajúcej telefonickej dohode – z dôvodu pohyblivej pracovnej doby.

g) Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

h) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Pouplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

i) Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

j) Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Postup reklamácie:

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

1) Pošlite reklamačný formulár, prípadne e-mail na našu adresu: info@modaitaliana.sk, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt na ktorom Vás zastihneme, názov výrobku, číslo faktúry a popis závady.

2) Do 48 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru.

3) Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, kópiou faktúry, prípadne potvrdeným záručným listom.

Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť s adresou na faktúre, je nutné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.

Vo vlastnom záujme, pre urýchlenie reklamácie, prosíme zasielajte reklamované produkty na adresu, ktorá Vám bude zaslaná emailom.

Čl.5 Práva kupujúceho

Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú
neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).
V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Čl.6 Účinnosť reklamačného poriadku

Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 3. 9. 2012.

 

Reklamačný formulár si možete stiahnuť tu.

  

Produkt bol pridaný do obľúbených
Produkt bol pridaný do porovnania

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií