Obchodné Podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.modaitaliana.sk alebo www.modaitaliana.cz, ktorého prevádzkovateľom je Delmex, s.r.o., so sídlom Lúčna 2082/66, Seredˇ 92601, IČO: 46739955, DIČ: 2023549330, Zápis v OR: Okresný súd Trnava, Oddiel Sro, vložka číslo: 35246/T, email: info@modaitaliana.sk .

 

Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

 

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

 

1. VYMEDZENIE POJMOV

» predávajúci (dodávateľ) - prevádzkovateľ internetového obchodu www.modaitaliana.sk a www.modaitaliana.cz

» kupujúci (spotrebiteľ) - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

» tovar - produkty v ponuke internetového obchodu www.modaitaliana.sk a www.modaitaliana.cz

» objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

 

2. OBJEDNÁVKA

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.modaitaliana.sk a www.modaitaliana.cz. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

Objednávku je taktiež potrebné uhradiť do 4 pracovných dní na účet predavajuceho.

Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v kúpnej zmluve pozostávajúcej z ceny tovaru a ceny nákladov na doručenie.

Pri vytvorení objednávky je kupujúci  povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účel vytvorenia objednávky  a firma Delmex,s.r.o. zo sídlom v Seredi, Lúčna 2082/66 psč 92601 ktorá je prevádzkovaťeľom internetového obchodu www.modaitaliana.sk a www.moda-italiana.cz ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely.

 

3. STORNO OBJEDNÁVKY

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru pomocou formulára na odstúpenie od zmluvy alebo emailom na adresu: info@modaitaliana.sk . Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná emailom alebo oznámená telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail, telefónne číslo, číslo bankového účtu a popis objednaného tovaru. V prípade storna objednávky uvedeného v bode a) tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu v čase do storna objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo nie je v ponuke v danej veľkosti alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku Kupujúceho aj v prípade, ak platba za tovar a prepravné náklady nebola pripísaná na jeho účet v lehote do 4 pracovných dní.

V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 4 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

Kupujúci ma právo na výmenu tovaru za inú veľkosť, prípadne iný tovar, maximálne dva krát v rámci jednej objednávky. Po týchto dvoch výmenách má kupujúci, pri trvajúcej nespokojnosti s daným tovarom, nárok na vrátenie kúpnej ceny tovaru. Náklady na dopravu tovaru znáša predávajúci. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Výmena tovaru a vrátenie kúpnej ceny tovaru Predávajúcim sa realizujú až po vrátení tovaru Kupujúcim na adresu spoločnosti Delmex, s.r.o. v Seredi, Lúčna 2082/66 PSČ 92601 uvedenej v týchto Obchodných podmienkach a v Kontaktoch. Vrátený tovar musí byť zabalený v originálnom balení, s vysačkami od výrobcu, nepoškodený, nepoužívaný a nepraný. Pri porušení týchto kritérií Kupujúcim zaniká nárok na vrátenie kúpnej ceny.

 

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

a) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti, má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode.

Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté) spotrebiteľ na adresu sídla predávajúceho alebo prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom od formulára na odstúpenie od zmluvy a zároveň je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar späť na adresu:

Delmex,s.r.o.
Lúčna 2082/66
92601 Seredˇ
email: info@modaitaliana.sk
 

b) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň nebol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

c) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 4a) týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, predávajúci má nárok len na uhradenie skutočnej škody podľa zákona 102/2014 Z.z. podľa ktorého spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti funkčnosti tovaru ( §10 ods.4 Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa §3 osd.1 písm. h )

d) V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v 4a) týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

e) Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

5. DODACIE PODMIENKY

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle maximálne do 10 pracovných dní od jej potvrdenia.

Všetky produkty v kategórii Výpredaj máme na sklade, a zasielame ich nasledujúci pracovný deň.

V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať mailom alebo telefonicky. V prípade že kupujúci nebude z dlhšou dodacou lehotou súhlasiť predávajúci musí prijať jeho storno objednávku a vrátiť mu zaplatenú sumu.

Ak sa účastníci nedohodli inak predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu bezodkladne najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa prvej vety a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim.

Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a prípadné návody na ošetrenie či údržbu.

c) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď emailom alebo telefonicky.

V prípade, ak kupujúci tovar od kuriéra neprevezme alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2 x z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu náklady vo výške: 10,- EUR.

d)Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.

 

Nemožnosť dodania tovaru:

Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v zákonnej 15 dňovej lehote bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany spolu nedohodnú inak.

 

6. POPLATKY ZA PREPRAVU

a) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti. Cena poštovného je pre Slovenskú republiku 5 € a pre Českú republiku 270 Kč.

Spôsoby platby nájde kupujúci na internetovej stránke www.moda-italiana.sk a www.modaitaliana.cz pri zadávaní objednávky.

Garantované doručenie na dodaciu adresu je 24 - 48 hodín od vyexpedovania tovaru.

Doručenie v pracovných dňoch (8-16 hod). Tesne pred dodaním Vás môže kuriér telefonicky kontaktovať, aby ste si mohli dohodnúť presnejší čas dodania.

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našej emailovej adrese: info@modaitaliana.sk.

Osobný odber je možný po dohovore na adrese prevádzky:
Delmex,s.r.o.
Lúčna 2082/66
92601 Seredˇ
email: info@modaitaliana.sk

 

b) Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

 

7. ZÁRUKA, REKLAMÁCIE A SERVIS

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru

a) Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

b) Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, podľa platného Reklamačného poriadku.

c) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

d) Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, predávajúcemu alebo oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne záručným listom a stručným popisom závady.

e) Právo na záruku zaniká v prípade:

- nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru

- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru

- uplynutím záručnej doby tovaru

- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu

- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR

- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami

- poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením

- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

f) Reklamovaný výrobok je nutné zaslať poštou alebo kuriérskou službou na našu adresu kancelárie, pokiaľ predávajúci neurčí inak.

Adresa kancelárie:
Delmex, s. r. o.
Lúčna 2082/66
Sereď 92601
email:
info@modaitaliana.sk
 

Reklamovaný výrobok prevezmeme v kancelárií aj osobne, a to po predchádzajúcej telefonickej dohode – z dôvodu pohyblivej pracovnej doby.

g) Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

h) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

i) Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

 

Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

j) Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

Pre urýchlenie vybavenia reklamácie kupujúci kontaktuje predávajúceho emailom alebo telefonicky; tovar zašle zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s vyplneným reklamačným formulárom a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu:

Delmex, s.r.o.
Lúčna 2082/66
92601 Sereď
email: info@modaitaliana.sk
 

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a  zároveň mu bude doručený prostredníctvom emailu, resp. spolu s  reklamovaným tovarom reklamačný protokol.

 

Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť s adresou na faktúre, je nutné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.

Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúčame tovar poistiť. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

 

k) Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. Jedným zo spôsobov vybavenia reklamácie je aj výmena výrobku za ten istý výrobok (výmena chybnej  veci za bezchybnú).

 

Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:

- Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

- Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

- V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.

 

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, konkrétne ust. § 10 ods. 3 písm. b), kedy je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby (fyzická osoba nepodnikateľ), ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zo zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného účelu spracúvania.

 

Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania v informačnom systéme:

• meno

• priezvisko

• adresa s PSČ

• email

• telefón

 

Kupujúci (fyzická osoba spotrebiteľ) môže kedykoľvek na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa likvidáciu jeho osobných údajov z informačného systému prevádzkovateľa, ktorých účel spracúvania sa skončil. Prevádzkovateľ je povinný pri likvidácii osobných údajov kupujúceho postupovať v intenciách §17 v spojení s § 29 zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci má zároveň možnosť uplatniť i ostatné práva v zmysle §28 zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

 

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil údaje uvedené v ust. § 15 ods. 1 Zákona.

 

Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná na požiadanie.

 

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko 

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
 Trhová 2, 917 01 Trnava 1 
 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
 tel. č.: 033/5512 689 
             033/5512 690 
 fax. č.: 033/5512 656 
 e-mail: tt@soi.sk

 

Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností:  http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a- ziadosti.soi

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie  obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.modaitaliana.sk alebo www.modaitaliana.cz  v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

 

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu.

Reklamačný formulár si môžete stiahnuť tu.

 

Produkt bol pridaný do obľúbených
Produkt bol pridaný do porovnania

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií