Reklamační řád internetového obchodu [Delmex, s.r.o.]

Reklamační řád je vydán v souladu s ustanoveními:

• zák.č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

• zák.č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

• zák.č. 250/2007 Sb. O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů

Čl.1 Právo na uplatnění reklamace

Pokud se vyskytne na zakoupeném zboží vada, kupující (spotřebitel) má právo tuto vadu reklamovat při převzetí zboží nebo v záruční době. Pro správné posouzení reklamace je nutné, aby byl reklamované zboží kompletní, čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami.

Kupující (spotřebitel) je povinen používat zboží pouze k určenému účelu a dodržovat známá pravidla, podmínky a návody k použití. Uplatnění práva na reklamaci se vztahuje pouze na vady nezaviněné kupujícím (spotřebitelem).

Čl.2 Místo a způsob uplatnění reklamace

Kupující uplatňuje reklamaci podle pravidel uvedených v Obchodních a nákupních podmínkách internetového obchodu www.modaitaliana.sk a www.modaitaliana.cz.

K posouzení reklamace vady na zboží je kupující povinen předložit:

• identifikační údaje kupujícího a telefonický kontakt,

• číslo dodacího listu případně faktury,

• název zboží,

• přesné popsání vady zboží, případně jak došlo k vadě zboží,

• zboží ve stavu jak je uvedeno v Čl.1.

Po přijetí reklamace vystaví prodávající kupujícímu (spotřebiteli) doklad s uvedením identifikačních údajů kupujícího (spotřebitele), data, kdy se reklamace uplatnila, jaké zboží je reklamovaný, kdy bylo zboží zakoupeno, za jakou cenu bylo zboží zakoupeno, stručný popis vady, razítko a podpis prodávajícího.

.

Pokud kupující zjistí množstevní rozdíly při dodání zboží nebo jeho nekompletnost tuto reklamaci musí uplatnit u prodávajícího ve lhůtě do 3 dnů od převzetí.

V případě, že kupující uplatňuje reklamaci prostřednictvím pošty nebo přepravní služby je povinen:

»Zboží ve stavu jako je výše uvedeno zaslat spolu s reklamačním formulářem, který obsahuje:

• identifikační údaje kupujícího,

• popis vady, případně jak k vadě došlo,

• číslo dodacího listu případně faktury,

• datum uplatnění reklamace,

• podpis reklamujícího.

»Bez uvedených dokladů nebude Vaše reklamace přijata.

»Prodávající po doručení reklamace zašle reklamujícímu doklad o přijetí reklamace s uvedením identifikačních údajů kupujícího, data, kdy byla reklamace doručena, jaké zboží je reklamovaný, kdy bylo zboží zakoupeno, za jakou cenu bylo zboží zakoupeno, stručný popis vady, razítko podpis prodávajícího.

.

Pokud kupující zjistí množstevní rozdíly při dodání zboží nebo jeho nekompletnost tuto reklamaci musí uplatnit u prodávajícího ve lhůtě do 3 dnů od převzetí.

V případě, že kupující uplatňuje reklamaci prostřednictvím pošty nebo přepravní služby je povinen:

»Zboží ve stavu jako je výše uvedeno zaslat spolu s reklamačním formulářem, který obsahuje:

• identifikační údaje kupujícího,

• popis vady, případně jak k vadě došlo,

• číslo dodacího listu případně faktury,

• datum uplatnění reklamace,

• podpis reklamujícího.

»Bez uvedených dokladů nebude Vaše reklamace přijata.

»Prodávající po doručení reklamace zašle reklamujícímu doklad o přijetí reklamace s uvedením identifikačních údajů kupujícího, data, kdy byla reklamace doručena, jaké zboží je reklamovaný, kdy bylo zboží zakoupeno, za jakou cenu bylo zboží zakoupeno, stručný popis vady, razítko podpis prodávajícího.

Reklamované výrobek je nutné zaslat poštou nebo kurýrní službou spolu s vyplněným reklamačním formulářem na naši adresu kanceláře, pokud prodávající neurčí jinak.

Adresa kanceláře:

Delmex, s.r.o.

Lučna 2082/66

Sereď 92601

Slovenská Republika

email: info@modaitaliana.sk

telefon: +421 940 800 015

Reklamovaný výrobek převezmeme v kanceláří i osobně, a to po předchozí telefonické dohodě - z důvodu pohyblivé pracovní doby.

Čl.3 Odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá za vady, které se projeví na zboží během záruční doby nikoli však za vady:

• které si kupující (spotřebitel) způsobil sám,

• o kterých kupující (spotřebitel) před převzetím zboží věděl,

• na které byla poskytnuta sleva z ceny zboží,

• které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží, jeho nesprávným či nadměrným používáním, nesprávným ošetřováním

• byly způsobeny zásahem neoprávněné osoby na zboží nebo jeho součást.

Čl.4 Záruční doba, lhůty při uplatňování reklamace

Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že si Reklamační řád přečetl a v celém rozsahu s ním souhlasí a zároveň potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží

a) Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.

b) Kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího, a to ihned po zjištění závady, dle platného Reklamačního řádu.

c) Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

d) Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace, návodu, prodávajícímu případně oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s dokladem o zaplacení, případně záručním listem a stručným popisem závady.

e) Právo na záruku zaniká v případě:

- nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží

- neoznámením zjevných vad při převzetí zboží

- uplynutím záruční doby zboží

- mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí

- neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží

- poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR

- poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi

- poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením

- neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci

- zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se ani reklamovat.

f) Reklamované výrobek je nutné zaslat poštou nebo kurýrní službou spolu s vyplněným reklamačním formulářem na naši adresu kanceláře, pokud prodávající neurčí jinak.

Adresa kanceláře:

Delmex, s.r.o.

Lučna 2082/66

Sereď 92601

Slovenská Republika

email: info@modaitaliana.sk

telefon: +421 940 800 015

Reklamovaný výrobek převezmeme v kanceláří i osobně, a to po předchozí telefonické dohodě - z důvodu pohyblivé pracovní doby.

g) Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.

h) Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 3 dnů od začátku reklamačního řízení (den přijetí reklamovaného zboží), v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Poté se po lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma stranami (e-mailem a doporučeným dopisem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol.

i) Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný obdobný zboží se srovnatelnými technickými parametry.

j) Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

Postup reklamace:

Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup:

1) Pošlete reklamační formulář, případně e-mail na naši adresu: info@modaitaliana.sk, kde uvedete Vaše jméno a telefonický kontakt na kterém Vás zastihneme, název výrobku, číslo faktury a popis závady.

2) Do 48 hodin (v pracovní dny) Vám budou zaslány informace o dalším postupu spolu s adresou na zaslání reklamovaného zboží.

3) Pošlete zboží na určenou adresu spolu s popisem závady, kopií faktury, případně potvrzeným záručním listem.

Pokud se adresa dodání opraveného výrobku bude lišit s adresou na faktuře, je nutné uvést aktuální adresu a telefonický kontakt.

Ve vlastním zájmu, pro urychlení reklamace, prosíme zasílejte reklamované produkty na adresu, která Vám bude zaslána emailem.

Čl.5 Práva kupujícího

Při odstranitelné chybě má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může požadovat namísto odstranění chyby (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby.

Při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz).

V případě, že má věc současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz. Totéž právo má i tehdy, jestliže se stejná chyba, jaká byla nejméně dvakrát opravována, vyskytne potřetí v záruční době.

Reklamace se považuje za vyřízenou - jestliže se ukončí reklamační řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

Čl.6 Účinnost reklamačního řádu

Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 3. 9. 2012.

Reklamační formulář si můžete stáhnout zde.

Product added to wishlist
Product added to compare.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text