Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.modaitaliana.sk nebo www.modaitaliana.cz, jehož provozovatelem je Delmex, s.r.o, se sídlem Lúčna 2082/66, Sereď 92601, IČ: 46739955, DIČ: 2023549330, Zápis v OR: okresní soud Trnava, Slovenská republika, oddíl Sro, vložka číslo: 35246 / T, email: info@modaitaliana.sk.

Provozovatel není plátcem DPH.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákonem č. 250/2007 Sb., O ochraně spotřebitele, zákonem č. 108/2000, o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji, zákonem č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu, všechny v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění.

1. DEFINICE

»Prodávající (dodavatel) - provozovatel internetového obchodu www.modaitaliana.sk a www.modaitaliana.cz

»Kupující (spotřebitel) - fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím

»Zboží - produkty v nabídce internetového obchodu www.modaitaliana.sk a www.modaitaliana.cz

»Objednávka - kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží

2. OBJEDNÁVKA

Objednávka vzniká na základě jejího potvrzení při procesu objednávání zboží v internetovém obchodě. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s obchodními a nákupními podmínkami internetového obchodu www.modaitaliana.sk a www.modaitaliana.cz. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí zrealizované objednávky, tedy kupní smlouvy.

Objednávku je také třeba uhradit do 4 pracovních dnů na účet prodávajícího.

Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu uvedenou v kupní smlouvě sestávající z ceny zboží a ceny nákladů na doručení.

Při vytvoření objednávky je kupující povinen vyplnit osobní údaje, které od něj systém vyžaduje. Tyto údaje budou použity pro účel vytvoření objednávky a firma Delmex, s.r.o. ze sídlem v Seredi, Lúčna 2082/66, PSČ 92601, Slovenská republika, která je provozovatelem internetového obchodu www.modaitaliana.sk a www.moda-italiana.cz ručí za to, že nebudou zneužity pro jiné účely.

3. STORNO OBJEDNÁVKY

a) Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu a to do vyexpedování objednaného zboží pomocí formuláře na odstoupení od smlouvy nebo emailem na adresu: info@modaitaliana.sk. Informace o vyexpedování bude kupujícímu odeslána emailem nebo oznámena telefonicky. Kupující je povinen v oznámení o stornu objednávky uvést číslo objednávky, jméno, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu a popis objednaného zboží. V případě storna objednávky uvedeného v bodě a) tohoto článku, prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V

případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu v době do storna objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu ve lhůtě 14 pracovních dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího.

b) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje, nebo pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo není v nabídce v dané velikosti nebo se výrazným způsobem změnila jeho velkoobchodní cena. V takovém případě bude neprodleně informovat kupujícího za účelem dohodnutí dalšího postupu. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku Kupujícího i v případě, že platba za zboží a přepravní náklady nebyla připsána na jeho účet ve lhůtě do 4 pracovních dnů.

V případě, že kupující již zaplatil prodávajícímu kupní cenu v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu ve lhůtě 4 pracovních dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího.

Kupující má právo na výměnu zboží za jinou velikost, případně jiný zboží, maximálně dva krát v rámci jedné objednávky. Po těchto dvou výměnách má kupující, při trvající nespokojenosti s daným zbožím, nárok na vrácení kupní ceny zboží. Náklady na dopravu zboží nese prodávající. Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu. Výměna zboží a vrácení kupní ceny zboží Prodávajícím se realizují až po vrácení zboží Kupujícím na adresu společnosti Delmex, s.r.o. v Seredi, Lúčna 2082/66, PSČ 92601, Slovenská republika, uvedené v těchto Obchodních podmínkách a v Kontaktech. Vrácené zboží musí být zabaleno v originálním balení, s vysačky od výrobce, nepoškozené, nepoužívaný a neprané. Při porušení těchto kritérií Kupujícím zaniká nárok na vrácení kupní ceny.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

a) Kupující, který nekupuje zboží v rámci podnikatelské činnosti, má ze zákona právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující má právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě.

Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu.

Projev vůle k odstoupení od smlouvy zašle (ne na dobírku, takové zásilky nebudou převzaty) spotřebitel na adresu sídla prodávajícího nebo prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím od formuláře pro odstoupení od smlouvy a zároveň je spotřebitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení zaslat zboží zpět na adresu:

Delmex, s.r.o.

Lúčna 2082/66

92601 Sereď

Slovenská republika

email: info@modaitaliana.sk

b) V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použit a není poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu ve lhůtě 14 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

Prodávající vrátí při platném odstoupení od smlouvy kupujícímu kupní cenu zaplacenou za zboží včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží, pokud kupující spolu se zbožím předloží prodávajícímu písemné doklady o vynaložených nákladech, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží.

Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení jako nejlevnější způsob doručení nabízen prodávajícím.

Náklady na vrácení zboží nese kupující pouze v tom případě, pokud zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům a zároveň nebyl vadný. Za zboží plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje zboží stejné nebo obdobné charakteristiky, jaká je uvedena v nabídce zboží na internetové stránce prodávajícího.

c) V případě, že kupující odstoupí od smlouvy ve smyslu bodu 4a) těchto všeobecných obchodních podmínek a doručí prodávajícímu zboží, který je použit a je poškozený nebo neúplný, prodávající má nárok pouze na uhrazení skutečné škody podle zákona 102/2014 CFU podle kterého spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastnosti funkčnosti zboží (§10 odst.4 Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy dle §3 osd.1 písm. h)

d) V případě, že kupující nesplní povinnost uvedenou v 4a) těchto obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů, spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

e) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele nebo zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit.

5. DODACÍ PODMÍNKY

a) Dodání objednaného zboží bude realizováno v co nejkratším termínu, podle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího. Termín vyřízení objednávky je obvykle maximálně do 10 pracovních dnů od jejího potvrzení.

Všechny produkty v kategorii Výprodej máme na skladě, a zasíláme je následující pracovní den.

V případě delší dodací doby bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat mailem nebo telefonicky. V případě že kupující nebude z delší dodací lhůtou souhlasit prodávající musí přijmout jeho storno objednávku a vrátit mu zaplacenou částku.

Li účastníky dohodnuto jinak prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu neprodleně nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud prodávající nesplní svůj závazek dodat zboží ve lhůtě podle první věty a nedodá zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté kupujícím, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

b) Místo odběru, resp. zaslání zboží je stanovené kupujícím při objednávání zboží. Za vyřízení objednávky se považuje převzetí zboží kupujícím.

Dopravu na adresu doručení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (doklad o koupi zboží) a případné návody na ošetření či údržbu.

c) Kupující je povinen převzít zboží v místě, které uvedl v objednávce. O termínu dodání je povinen prodávající informovat kupujícího buď emailem nebo telefonicky.

V případě, že kupující zboží od kurýra nepřevezme nebo bude nutné dodávku opakovat více než 2 x z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v objednávce, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady ve výši 10, - EUR.

d) Zásilky, které jsou prodávajícímu vráceny jako nevyzvednuté, zašleme znovu pouze na vyžádání kupujícího a kupující nese náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Nemožnost dodání zboží:

Pokud prodávající nesplní smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat nebo službu poskytnout, je povinen o tom neprodleně informovat spotřebitele a do 15 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění.

Prodávající vrátí spotřebiteli již zaplacenou kupní cenu nebo její část v zákonné 15 denní lhůtě bezhotovostním převodem na bankovní účet určený kupujícím, pokud se smluvní strany spolu nedohodnou jinak.

6. POPLATKY ZA PŘEPRAVU

a) Způsob platby si kupující vybere při objednávání zboží označením zvolené možnosti. Cena poštovného je pro Slovenskou republiku 5 € a pro Českou republiku 270 Kč.

Způsoby platby najde kupující na internetové stránce www.moda-italiana.sk a www.modaitaliana.cz při zadávání objednávky.

Garantované doručení na dodací adresu je 24 - 48 hodin od vyexpedování zboží.

Doručení v pracovních dnech (8-16 hod). Těsně před dodáním Vás může kurýr telefonicky kontaktovat, abyste si mohli dohodnout přesnější čas dodání.

Zákazník je povinen překontrolovat a převzít zásilku pouze pokud není nijak poškozen vnější obal. V případě poškození obalu, zboží můžete převzít, ale je nutné uvést výhrady do přepravního listu. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodní události s dopravcem poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží. Okamžitě po převzetí zásilky zboží prohlédněte a zkontrolujte kompletnost balení, v případě poškození zboží nebo neúplnosti zásilky tuto skutečnost nahlaste na naší emailové adrese: info@modaitaliana.sk.

Osobní odběr je možný po domluvě na adrese provozu:

Delmex, s.r.o.

Lúčna 2082/66

92601 Sereď

Slovenská republika

email: info@modaitaliana.sk

b) Při objednávce do zahraničí prodávající vypočítá poštovné individuálně, podle hmotnosti zásilky a státu, do kterého zásilku posílá. Při zásilce do zahraničí je platbu nutné zrealizovat předem, na základě prodávajícím zaslané proforma faktury.

7. ZÁRUKA, REKLAMACE A SERVIS

Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že si Reklamační řád přečetl a v celém rozsahu s ním souhlasí a zároveň potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží

a) Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.

b) Kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího, a to ihned po zjištění závady, dle platného Reklamačního řádu.

c) Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

d) Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace, návodu, prodávajícímu nebo oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s dokladem o zaplacení, případně záručním listem a stručným popisem závady.

e) Právo na záruku zaniká v případě:

- nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží

- neoznámením zjevných vad při převzetí zboží

- uplynutím záruční doby zboží

- mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí

- neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží

- poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR

- poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi

- poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením

- neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci

- zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se ani reklamovat.

f) Reklamované výrobek je nutné zaslat poštou nebo kurýrní službou na naši adresu kanceláře, pokud prodávající neurčí jinak.

Adresa kanceláře:

Delmex, s. r. o.

Lúčna 2082/66

Sereď 92601

Slovenská republika

email: info@modaitaliana.sk

Reklamovaný výrobek převezmeme v kanceláří i osobně, a to po předchozí telefonické dohodě - z důvodu pohyblivé pracovní doby.

g) Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.

h) Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 3 dnů od začátku reklamačního řízení (den přijetí reklamovaného zboží), v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

i) Při uplatnění reklamace spotřebitelem během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením.

Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

j) Při uplatnění reklamace spotřebitelům po 12 měsících od koupě, když ji prodávající odmítl, prodávající je povinen v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu. Během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady.

Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned, pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

Pro urychlení vyřízení reklamace kupující kontaktuje prodávajícího emailem nebo telefonicky; zboží zašle zabalen do obalu vyhovujícího přepravě spolu s vyplněným reklamačním formulářem a kopií dokladu o koupi (případně záručním listem, pokud byl vydán) na adresu:

Delmex, s. r. o.

Lúčna 2082/66

Sereď 92601

Slovenská republika

email: info@modaitaliana.sk

O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a zároveň mu bude doručen prostřednictvím emailu, resp. spolu s reklamovaným zbožím reklamační protokol.

Pokud se adresa dodání opraveného výrobku bude lišit s adresou na faktuře, je nutné uvést aktuální adresu a telefonický kontakt.

Zboží zasláno na dobírku prodávající nepřebírá. Doporučujeme zboží pojistit. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

k) Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží. Jedním ze způsobů vyřízení reklamace je i výměna výrobku za tentýž výrobek (výměna chybné věci za bezvadnou).

Práva kupujícího při uplatnění reklamace:

- Při odstranitelné chybě má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může požadovat namísto odstranění chyby (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby.

- Při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz).

- V případě, že má věc současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz. Totéž právo má i tehdy, jestliže se stejná chyba, jaká byla nejméně dvakrát opravována, vyskytne potřetí v záruční době.

Reklamace se považuje za vyřízenou, jestliže se ukončí reklamační řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

8. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Kupující je povinen uvádět osobní údaje shodující se se skutečností, úplné, pravdivé a přesné, přičemž v případě jakékoli změny osobních údajů takovou změnu oznámí (neprodleně, pokud je toto rozhodné pro splnění objednávky) emailem nebo písemně, nebo takovou změnu uskuteční v rámci svého uživatelského účtu.

Informace o zákaznících jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů, konkrétně ust. § 10 odst. 3 písm. b), kdy je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje bez souhlasu dotčené osoby (fyzická osoba nepodnikatel), pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění ze smlouvy, v níž vystupuje dotyčná osoba jako jedna ze smluvních stran. Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu a způsobem, který je nezbytný pro dosažení stanoveného účelu zpracování.

Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování poštu:

• jméno

• příjmení

• adresa s PSČ

• email

• telefon

Kupující (fyzická osoba spotřebitel) může kdykoliv na základě písemné žádosti požádat provozovatele likvidaci jeho osobních údajů z informačního systému provozovatele, jejichž účel zpracování skončil. Provozovatel je povinen při likvidaci osobních údajů kupujícího postupovat v intencích § 17 ve spojení s § 29 zákona o ochraně osobních údajů. Kupující má zároveň možnost uplatnit i ostatní práva ve smyslu § 28 zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje kupujících provozovatel neprodává žádné další osobě, výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou osobní údaje prodávány za účelem splnění objednávky, tedy doručení zboží kupujícímu.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil údaje uvedené v ust. § 15 odst. 1 Zákona.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována a je kupujícímu dostupná na požádání.

Orgán dozoru

Dohled nad dodržováním povinností prodávajícího vůči spotřebiteli je Slovenská obchodní inspekce, konkrétně pracoviště

Inspektorát SOI pro Trnavský kraj

Trhová 2, 917 01 Trnava 1, Slovenská republika

odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele

tel. č.: +421 33 5512 689 

             +421 33 5512 690 

 fax. č.: +421 33 5512 656 

 e-mail: tt@soi.sk

Odkaz pro podávání podnětů a stížností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a- ziadosti.soi

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona o elektronickém obchodu, Zákona o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele, Zákona o ochraně spotřebitele 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele o změně zákona České národní rady č.372 / 1990 Sb o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.modaitaliana.sk nebo www.modaitaliana.cz v den odeslání objednávky kupujícím, který je bezvýhradně přijímá.

Formulář pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout zde.

Reklamační formulář si můžete stáhnout zde.

Product added to wishlist
Product added to compare.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text